RÄDDA KOLLOT

Läkarprogrammets programnämnd kommer den 15 mars att besluta om kollots framtid. Läkarsektionen är av åsikten att kollot erbjuder en god introduktion och flera års utvärdering av kollot visar att studenterna är mycket nöjda med kollo. NU BEHÖVER VI DIG!

Vänligen skriv under denna namninsamling om du håller med om att:
– Kollot är en viktig del av introduktionen till läkarprogrammet

– Det är bra att kollot sker utanför campus och att faddrar från senare terminer deltar under hela perioden

– Det är värt att läkarprogrammets programnämnd lägger pengar på kollot

– Kollot inte bör avvecklas

Länk till namninsamlingen

Bakgrund till frågan

Utbildningsstyrelsen (US) tillsätter en utredning

I maj 2014 beställde US en utredning av verksamheten för introduktionsinternat (kollo) på alla program vid KI. Syftet var att utreda ansvars- och rutinfrågor, juridiska aspekter, ekonomi, likabehandling och vissa frågor som var kopplade till värdegrund (t ex droger och alkohol).  Arbetet leddes av programdirektor (PD) Jenny Wikström på Psykologprogrammet och PD Riitta Möller på Läkarprogrammet. Dessvärre hade studenterna minimala chanser att påverka innehållet av flera anledningar (möteskontinuitet, korta deadlines mm). Utredningen kom fram till kolloverksamheten inte var förenlig med gällande lagar och KI-policy och att denna behövde avvecklas omgående eller genomgå stora förändringar.

Kollot förkortas från tre dagar till två

Under samma tidsperiod som utredningen genomfördes förkortades kollot till två dagar. Förändringen trädde i kraft VT15.

US mottar utredningen

I juni 2015 presenterades utredningen Utredning Introduktionsinternat för studenter – ”kollo” för US. US bekräftade att de uppfattat utredningens resultat men valde inte att gå vidare med att lägga ner kollot.

US tar ett helhetsgrepp kring ett samordnat välkomnande till KI

I december 2015 valde US att tillsätta projektgruppen Samordnat välkomnande av nya studenter vid KI som också kom att bli namnet för den rapport som senare överlämnades till US. Projektgruppen hade till syfte att överse hela introduktionen, och inte bara kollot. Arbetet initierades med en stor hearing för att inventera alla introduktionsaktiviteter. Cirka 60-80 representanter från hela KI, Medicinska Föreningen (MF) och Odontologiska Föreningen (bland annat administrativ personal, lärare, representanter från studiesociala arbetsgrupper, studenthälsan, biblioteket och studenter) som var involverade i introduktionen deltog. Efter det beslutades att finna ett regelverk som möjliggör kollo, vilket också togs fram. Projektgruppen skulle ta hänsyn till de aspekter som presenterades i Utredning Introduktionsinternat för studenter – ”kollo”.

Hela arbetet indelades i mindre områden: drog- och alkoholpolicy, likabehandling, juridiska aspekter, lagen om offentlig upphandling, kommunikation, välkomstdagen, välkomstaktiviteter och kollot. Arbetet tog 18 månader med cirka 40-50 sammankomster. Under samma tidsperiod bjöds PD Riitta Möller in av kollostyrelsen för att diskutera kollot och överse verksamheten på plats. Fyra inbjudningar skickades men dessa avböjdes på grund av andra möten, resor eller för att det ej var prioriterat.

US mottar slutrapporten och beslutar i frågan

I juni 2017 presenterades slutrapporten Samordnat välkomnande av nya studenter vid KI för US som innehöll spelregler för att kunna anordna ett kollo. Dessa beslutades om och godkändes senare under hösten 2017. Alla de problem som påtalats i Utredning Introduktionsinternat för studenter – ”kollo” fanns nu svar och lösningar på. Slutrapporten innehåller drog- och alkoholpolicy, likabehandlingsprinciper, tillvägagångssätt kring offentlig upphandling, juridiska aspekter samt en checklista som ska följas vid anordnandet av ett kollo.

Programnämnden (PN) tillsätter en arbetsgrupp

Som svar på US beslut tillsätter läkarprogrammets PN en arbetsgrupp för att genomföra en översyn av kolloverksamheten på programmet. Syftet med arbetsgruppen var att utreda hur kollot i nuläget är upplagt och föreslå PN om man bör behålla kollot eller göra ändringar avseende innehåll eller ekonomi. Arbetsgruppen bestod av två lärarrepresentanter (utsedda av PN) och två studentrepresentanter utsedda av Läkarsektionen (LS). Arbetsgruppen gavs en tight tidsram och arbetet skulle slutföras under oktober och november. Under denna tid hann gruppen ha två sammanträden. Studentrepresentanterna efterfrågade underlag från PN avseende bland annat ekonomiska ramar och förväntningar på kollot. Inget sådant underlag erhölls.

En skrivelse skickades till US eftersom studentrepresentanterna, LS och Medicinska Föreningens presidium ansåg att processen inte sköttes korrekt. US uppdrog PN att åtgärda de punkter som påtalats i skrivelsen och den 11:e december 2017 beslutade PN att tillsätta en ny arbetsgrupp, till största delen bestående av samma personer, som skulle ta om processen under korrekta former. Ännu en gång gavs en tight deadline där gruppen skulle redovisa förslag till beslut i mars 2018. Denna gång erhölls i vissa avseenden underlag från PN, men ekonomiska ramar och mål med introduktionsverksamheten var fortfarande inte kända för arbetsgruppen.

Studentrepresentanterna presenterar kollots nuvarande upplägg och ett framtida önskeupplägg på PN den 14:e februari 2018, på detta möte efterfrågar man upprepade gånger ekonomiska ramar utan att få svar från PNs ledamöter. Efter mötet kontaktas programdirektor (PD), programnämndsordförande (PNO) och vice ordförande (PNvO) angående det underlag som arbetsgruppen efterfrågat. Till svar fick man inte det man önskat (ekonomiska ramar mm.) utan istället fick man veta att PD, PNO och PNvO gemensamt kommit fram till att kollot måste tas bort och att de skulle presentera det förslaget för PN på nästa sammanträde. Förslag till beslut den 15 mars är således att dra in det finansiella bidrag som möjliggör kollot och därmed lägga ned verksamheten. 

Eftersom diskussionen med PN varit lönlös försöker LS nu visa att kollot är en viktig fråga för studenterna, att det är värt att lägga pengar på kollot, och att det är värdefullt att introduktionen sker i kolloform. För det behöver vi din hjälp genom att skriva under namninsamlingen!

För mer information eller för att engagera dig i frågan, kontakta: lakarsektionen@medicinskaforeningen.se