Arbetsgrupper

Arbetsgrupp för kurswebbar

Arbetsgruppen arbetade med tidigare kurswebben PingPong och genomförde 2016 en enkät som gick ut till samtliga läkarstudenter. I enkäten försökte vi kartlägga hur en optimal lärplattform ser ut. Resultaten från enkäten utgicks ifrån när en studentmall skapades för alla kurser att använda i nya lärplattformen Canvas. Piloter av mallen utfördes på ett flertal kurser, inför implementering av Canvas i alla kurser inför höstterminen 2019.

Studentrepresentanter


Arbetsgrupp för kursplaner

Beredningsgruppen för kursplaner ska bereda revideringar av kursplaner eller nya kursplaner inför beslut i programnämnden eller ordförandebeslut. Gruppen har två fasta möten per termin anpassade utifrån deadlines för Selma, kursplanehanteringssystemet. Mötena är alltid dagtid. En hel del tid ägnas också åt att kommunicera med lärare angående kursplaner och översynen som fortfarande pågår och nu hunnit till kursplanerna för de kliniska rotationerna (inresande studenter).


Arbetsgrupp för Studiestödjande insatser

En arbetsgrupp som syftar till att konkretisera och föreslå lösningar för att förbättra förutsättningarna att klara studierna för studenter som kommer gå det 5.5 åriga läkarprogrammet innan det läggs ned.

Ordförande

Ellinor Kenne (ellinor.kenne@ki.se)

Studentrepresentanter


Arbetsgrupp för interprofessionellt lärande (IPL)

Fokus på arbetet är den nya programgemensamma introduktionsdagen till interprofessionellt lärande 12 mars 2019 på termin 1. Tanken är att studenter på läkarprogrammet, sjuksköterseprogrammet, arbetsterapeutsprogrammet med mera ska delta. Det är första gången som denna dag anordnas.

Studentrepresentanter

Arbetsgruppen struktur och VIL

Studentrepresentanter


Arbetsgrupp för studentundervisning

Arbetsgruppen ska ta fram riktlinjer för hur studenter ska undervisa studenter. Detta ska omfatta exempelvis tutorverksamheten på termin 1, 2 och 3 samt undervisning som sker under introduktionsinternatet under termin 1.

Studentrepresentanter


Kontakt

Studentrepresentanter kan antingen nås via e-post till förnamn.efternamn@stud.ki.se eller via styrelsens e-postadress lakarsektionen@medicinskaforeningen.se