Valberedning/FUM

Valberedning

I Läkarsektionens valberedning ingår två personer vars uppdrag är att annonsera styrelseposter, ta emot ansökningar samt presentera ett förslag på sektionens årsmöte. Styrelseposterna utlyses i slutet av varje år och därefter påbörjas arbetet med att utarbeta ett förslag till ny styrelse. Valberedningen hanterar hela valprocessen, från ansökan till årsmöte men har kontakt med styrelsens nuvarande ordförande för att få en god uppfattning om styrelseposterna.

Medicinska Föreningens fullmäktige (FUM)

Kårfullmäktige träffas ca tre gånger per termin för att diskutera och besluta om övergripande frågor som rör hela föreningen. Fullmäktiges sammanträden leds av talmannen och vice talmannen samt Medicinska Föreningens sekreterare. Alla kårmedlemmar är välkomna till deras sammanträden, men endast ledamöterna i Fullmäktige och kårens organ samt Inspektor och tjänstemännen har yttranderätt. Som sektionsrepresentant representerar du Läkarsektionen i fullmäktige och för på så vis fram läkarstudenternas åsikter. Läs mer om vad fullmäktige är här .