Nya läkarprogrammet

Arbetet med det nya läkarprogrammet ska inledas under våren 2019! Ny utbildningsplan och nya kursplaner för det sexåriga, legitimationsgrundande läkarprogrammet ska tas fram. Läkarsektionen tillsatte i vårens utlysning studentrepresentanter i följande grupper:

Styrgrupp:

Styrgruppen fattar beslut inom projektet, och har ett övergripande arbetsledande och övervakande ansvar. Styrgruppen består av vice rektor för utbildning, tre dekaner och en studentrepresentant, med projektledare adjungerad.

Studentrepresentant:

Projektgrupp:

Projektgruppen ansvarar för projektets planering och genomförande, och rapporterar till styrgruppen. Projektgruppen består av projektledare, 6-7 lärarrepresentanter och 3 studentrepresentanter.

Studentrepresentanter:

Ytterligare information om uppdragen

Förväntad tidsperiod: båda grupperna förväntas pågå till åtminstone hösten 2020.
Terminstillhörighet: i ansökan rekommenderas sökande att gå termin 6 eller högre terminer. Det går bra att fortsätta som representant efter examen på läkarprogrammet.
Omfattning: representanter tillsatta utifrån att vara villiga att lägga några timmar i veckan. Arbete i projektgruppen förväntas vara något mer tidskrävande än styrgruppen.


ARBETSGRUPPER TILL PROJEKT “NYTT LÄKARPROGRAM”

Den nya sexåriga utbildningen kommer att leda direkt till legitimation vilket kommer att ställa högre krav på KI (och Region Stockholm). Från hösten 2021 kan man som student endast antas till det nya programmet, och det gamla fasas ut successivt. Senast den 15 mars 2020 ska KI ansöka till UKÄ om examenstillstånd för det nya programmet (inklusive utbildningsplan och samtliga kursplaner).

Projektet Nytt läkarprogram är nu i full gång, medlemmar i projektgruppen har haft ett flertal möten och dialoger i olika forum internt och externt, inom basvetenskap är en arbetsgrupp redan startad. Tre studentrepresentanter är tillsatta i projektgruppen. Den 20 augusti hade vi ett heldags strategimöte med cirka 70 lärare för att diskutera principer, curriculumdesign, studentaktiverande pedagogik, examinationer och programstruktur. På strategidagen beskrev vi kort om arbetsgrupperna nedan. Vi har tillsatt studentrepresentanter till varje arbetsgrupp.

Arbetsgrupp Samordnare Tidplan Arbetsuppgifter Studentrepresentant
Symtom och fynd Anna Kiessling

Anna Bonnevier

Sep – mid Okt För att skapa ett program med progression, systemperspektiv och fokus på läranderesultat identifieras kompetenser, förväntade resultat och lärandemål utifrån för läkaryrket relevanta symtom och fynd. Arbetsgruppernas (3-4 st) uppgift är att se över terminologi för och klassificera de 107 symtom och fynd som till del används i befintligt program (integrerande uppgifter). Lärandemål på examensnivå (T 12) formuleras beträffande kunskaper (bas-, kliniska-, beteendevetenskapliga, folkhälsa mm), kliniska färdigheter och professionella färdigheter och förhållningssätt. Vidare listas relaterade vanliga, allvarliga och akuta diagnoser, andra relaterade symtom samt ICF-komponenter. Resultatet kommer att ligga till grund för detaljerade lärandemål, integrerande seminarier, TBL-innehåll, examinationer mm. Sarah Awad

Magnus Lilja Lindström

Karolina Hanthe

Ylva Jörsäter

Generiska progessiva lärande mål Mini Ruiz Sep – mid Okt Ökade krav på professionellt och vetenskapligt förhållningssätt återspeglas i de nya nationella examensmålen. Arbetsgruppens uppgift är därför att formulera tydliga progressiva lärandemål och kopplade lärandeaktiviteter som täcker såväl kunskap, färdighet och förhållningssätt avseende generiska ämnen såsom kommunikation, etik, juridik, patientsäkerhet, global hälsa, förbättringskunskap, prevention, interprofessionell kompetens, vetenskapliga metoder och förhållningssätt mm.

Vi behöver en bred kompetens i arbetsgruppen för att tillsammans säkra att samtliga generiska lärandemål och dess lärandeaktiviteter har en tydlig progression och examination genom det sexåriga programmet.

Maria Belikova
Examination och bedömning Wilhelmina Ekström

Charlotte Leanderson

Sep – mid Okt I nya programmet planeras en central samordning av bedömningar och examinationer inom ramen för en strukturerad samverkan mellan programmets examinatorer. Arbetsgruppens uppgift är att ta fram principer för skriftliga och praktiska examinationer, såväl formativa som summativa som ska ingå, samt hur en programövergripande samordning av examinationerna kan stödja vertikal integrering med feed back/feed forward avseende psykometribaserad kursplanering.

För deltagande i denna arbetsgrupp inför nya läkarprogrammet vänder vi oss i första hand till dig som har examinatorserfarenhet.

Ida Lagerström
Teambaserat lärande (TBL) Ellinor Kenne

Anna Bonnevier

Sep – mid Okt TBL är en studentaktiverande pedagogisk modell med återkommande strukturerad feedback och träning i teamsamarbete. Arbetsgruppens uppgift är att definiera en process för hur TBL skulle kunna användas/implementeras i såväl basvetenskapliga som kliniska kurser i det nya programmet, inklusive att förutse svårigheter/möjligheter och hur dessa kan lösas/tas tillvara, vilka resurser som behöver tillsättas osv. Gruppen ska också definiera passande problem/lärandemål/patientfall som kan utgöra underlag för TBL-moduler under programmet med fokus på progression och integrering av underliggande vetenskapliga kunskaper och kliniska färdigheter utifrån programmets definierade 107 symtom och fynd.  I och med att TBL är planerat att användas genom hela programmet söker vi lärare från både basvetenskapliga och kliniska kurser. Du behöver inte ha arbetat med TBL tidigare för att kunna vara med i gruppen. Louisa Azizi
VFU Anders Sondén   Lärandekvaliteten i VFU/VIL är av avgörande betydelse för att läkarstudenterna ska kunna utveckla de professionella kompetenser de behöver för att arbeta som självständig läkare. Arbetsgruppens uppgift är att ta fram en plan för VFU/VIL i det nya läkarprogrammet. Följande frågor är då centrala:

  • Organisation av VFU/VIL ur ett programperspektiv
  • Långa VFU placeringar- hur skapar vi kontinuitet inom läkarprogrammet?
  • Fördelning av generisk- och ämnesspecifik VFU
  • Integrering av lärandeaktiviteter inom VIL
  • Handledarmodeller
  • Progression av kliniska kompetenser inom programmet (EPA)
  • Studentens roll under VFU
Alice Weréen

Mer information om projektet finns på medarbetarportalen: https://medarbetare.ki.se/projektet-nytt-lakarprogram
Se även rapporter från projekt- och arbetsgrupperna nedan:

LÄNK FÖR INPUT TILL STUDENTREPRESENTANTERNA

I detta formulär kan du skicka anonyma synpunkter och förslag till studentrepresentanterna i projektgruppen.

Tack för ditt bidrag!