Styrelsen 2020

Ordförande

Ib Green-Petersen

Ordförandes främsta uppgift är att leda styrelsearbetet genom att skriva dagordning och kalla till möten kontinuerligt. Som ordförande har man en överblick på vilka frågor som är aktuella på programmet och överser att arbetet med dessa fortlöper. Ib har arbetat med att ta fram en programgemensam mall för hur Canvas ska användas och är studentrepresentant i styrgruppen för det sexåriga läkarprogrammet.

Vice Ordförande

Louisa Azizi

Vice ordförande har som uppgift att ersätta ordföranden vid sjukdom eller annat förhinder, och bistå ordföranden genom att hjälpa till med vissa styrelseuppgifter. Ansvarar även för att sektionen informeras om beslut och bevakar utbildningsfrågor på högsta nivå genom kommunikation med studentrepresentanter i PN och i Kommittén för Utbildning (KU).

Sekreterare

Carl-Johan Eriksson

Sekreterarens viktigaste uppgift är att föra protokoll under sektionsmöten och styrelsemöten. Man ansvarar också för praktiska uppgifter som att skriva ut tidigare mötesprotokoll och dagordningar inför möten, ta närvaro under mötena och se till att registrera nya studentrepresentanter.

Ekonomiansvarig

Abdulmalik Mahdi

Som ekonomiansvarig har man en överblick över Läkarsektionens ekonomi genom att kontinuerligt redovisa utgifter och inkomster samt ansvarar för att ansöka om pengar (äska) från MF till det kommande verksamhetsåret.

Ledamot

Isabela Möller

Ledamot

Gonzalo Aguayo

Ledamot

Kimia Dianat

Ledamot

Sarah Awad

Kontakta styrelsen

Styrelsen kontaktas via mail till lakarsektionen@medicinskaforeningen.se. Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till förnamn.efternamn@stud.ki.se