Om studentrepresentation

Läkarsektionen arbetar med studiebevakning genom att tillsätta studentrepresentanter i kollegier och kommittéer som arbetar med utbildningen. Att vara studentrepresentant är ett bra sätt att få inblick i din utbildning och knyta kontakter på programmet. Du påverkar inte bara din egen utbildning utan deltar vid förbättringsarbete för kommande kurser. Du får se hur KI arbetar med utbildningen och vilka mål och förutsättningar som finns. Årligen deltar vi sammantaget vid ca 110 möten tillsammans med KI. Ju mer du lär dig och får inblick i, destoroligare blir det!

Uppdraget

Studentrepresentanterna fungerar som en länk mellan sektionen och utbildningen. Deras uppgift är att gå på möten med sitt temakollegium/kommitté och sedan återrapportera till sektionen om aktuella frågor. På sektionsmötet kan studentrepresentanten inhämta åsikter och diskutera vad studenterna tycker i en specifik fråga. Uppdraget innebär att vara just representant. De åsikter du som studentrepresentant ska representera är den samlade bilden som finns bland läkarstudenterna. Du ingår i ett team av studentrepresentanter (2-3 st) inom samma kollegium/kommitté och ni arbetar tillsammans för att göra både representationen och återrapporteringen så bra som möjligt.

Arbetet som studentrepresentant är meriterande för utbytesstudier på KI. För att erhålla meriten krävs minst 1 års (2 terminers) engagemang. Dessutom måste du under året närvara vid minst 2 sektionsmöten per termin. I ansökan för utbytesstudier måste meriten intygas. Intyg erhålles via skriftlig förfrågan till sektionens ordförande.

Läs mer om vad det innebär att vara studentrepresentant i vår guide

Möten att gå på

Som studentrepresentant förväntas du närvara vid sektionsmöten och möten tillsammans med det kollegium eller den kommitté där du är representant. Sektionsmöten hålls ca 3-4 ggr/termin och möten med kollegium/kommitté ca 3 ggr/termin. Möten med kollegium/kommitté hålls alltid dagtid, varierande förmiddag eller eftermiddag. Du är själv ansvarig för att ta igen ev obligatoriska moment på din utbildning om du är frånvarande pga ett möte med kollegium/kommitté. Temaordförande skicka ut kallelse och dagordning till mötet 1 vecka i förväg. Mötestider för terminen fastställs vanligtvis i god tid så du har möjlighet att planera in dessa. Sektionsmöten hålls alltid kvällstid och tar ca 2 timmar.

Vem kan bli studentrepresentant?

Behörig för post är du är läkarstudent vid KI som innehar medlemsskap i Medicinska Föreningen. Vid ansökan till en post är det meriterande (men ej krav!) med tidigare engagemang inom Läkarsektionen (närvaro på sektionsmöten, tidigare poster), samt övriga relevanta erfarenheter. Vid tillsättandet av enstaka poster är en viss terminstillhörighet önskvärd, men i de flesta fall eftersträvas i studentrepresentantgrupperna en blandning av studenter från olika terminer. Observera att studentrepresentation inom LS som regel INTE kräver att du går/har gått den aktuella kurs/termin som ett visst temakollegium arbetar med.