Styrelsen

Ordförande

Ida Lagerström
Ordförandes främsta uppgift är att leda styrelsearbetet genom att skriva dagordning och kalla till möten kontinuerligt. Som ordförande har man också god kontakt med bland annat medicinska föreningen, programdirektorn och andra nyckelpersoner inom läkarprogrammet.

 

 

Vice Ordförande och Studentrepresentationsansvarig

Adele Kastensson
Vice ordförande har som uppgift att ersätta ordföranden vid sjukdom eller annat förhinder. Man underlättar också arbetet för ordföranden genom att hjälpa till med olika styrelseuppgifter. Som studentrepresentantansvarig sköter man kommunikationen mellan styrelsen och studentrepresentanterna. Extra viktig är kontakten med de studenter som sitter i programrådet.

 

Sekreterare

Alva Ihren

Sekreterarens viktigaste uppgift är att föra protokoll under stormöten och styrelsemöten. Man ansvarar också för praktiska uppgifter som att skriva ut tidigare mötesprotokoll och dagordningar inför möten, ta närvarolista under mötena och se till att registrera nya studentrepresentanter.

Ekonomiansvarig

Rebecca Erkenstam

Som ekonomiansvarig har man en överblick över läkarsektionens ekonomi, genom att kontinuerligt redovisa utgifter och inkomster. Man är också med och ansöker om pengar från MF till det kommande verksamhetsåret, samt söker bidrag till AMEE-konferensen som anordnas årligen.

Ledamöter

Nicole Laszlo


Soran Rabin Bozorg 


Capucine Delorme

 

Bilder tagna av Maria Belikova

 

Vad innebär det att vara med i styrelsen?

Att vara med i styrelsen är roligt och en unik möjlighet att kunna påverka läkarutbildningen! Vi i styrelsen har ett övergripande ansvar att se till att aktuella utbildningsfrågor diskuteras och förs vidare till kollegier och kommittéer på läkarprogrammet som fattar beslut om dem. I dessa kommittéer och kollegier ser vi också till att det finns studentrepresentanter.

Dessutom har styrelsen både nationella och internationella samarbeten. Genom att så kallade OMSiS-möten anordnas får vi tillfälle att diskutera utbildningsfrågor med läkarstudenter från andra läkarprogram i Sverige. Vi följer också årligen med på AMEE, en internationell pedagogisk konferens.

Utöver detta fungerar styrelsen som Läkarsektionens ansikte utåt. Vi anordnar informationstillfällen om Läkarsektionen under terminerna, uppdaterar information om vårt arbete på hemsidan och Facebook, samt kallar regelbundet till sektionsmöten där alla läkarstudenter är välkomna. Har du frågor om styrelsearbetet är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen.

Styrelsen kontaktas via mail till lakarsektionen@medicinskaforeningen.se. Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till förnamn.efternamn@stud.ki.se