Styrelsen

Styrelsen 2019

Ordförande

Adele Kastensson

Ordförandes främsta uppgift är att leda styrelsearbetet genom att skriva dagordning och kalla till möten kontinuerligt. Som ordförande har man en överblick på vilka frågor som är aktuella på programmet och överser att arbetet med dessa fortlöper. Adele har tidigare erfarenhet från LS styrelse bl.a. förra årets vice ordförande och studentrepresentantansvarig. Hon är för närvarande studentrepresentant i arbetsgruppen för Genomströmningsanalys, i Programrådet (PR) och suppleant i Programnämnden (PN).

Vice Ordförande

Capucine Delorme
Vice ordförande har som uppgift att ersätta ordföranden vid sjukdom eller annat förhinder, och bistå ordföranden genom att hjälpa till med vissa styrelseuppgifter. Ansvarar även för att sektionen informeras om beslut och bevakar utbildningsfrågor på högsta nivå genom kommunikation med studentrepresentanter i PN och i Kommittén för Utbildning (KI). Capucine var under föregående år ledamot i LS styrelse och är för närvarande även studentrepresentant i kommittéen för SVK samt arbetsgruppen för utvärdering av PU-strimman inför nya läkarprogrammet.

Sekreterare

Naima Kilhamn

Sekreterarens viktigaste uppgift är att föra protokoll under sektionsmöten och styrelsemöten. Man ansvarar också för praktiska uppgifter som att skriva ut tidigare mötesprotokoll och dagordningar inför möten, ta närvaro under mötena och se till att registrera nya studentrepresentanter. Naima är studentrepresentant i temakollegium 4.

Ekonomiansvarig

Love Strandberg

Som ekonomiansvarig har man en överblick över Läkarsektionens ekonomi genom att kontinuerligt redovisa utgifter och inkomster samt ansvarar för att ansöka om pengar (äska) från MF till det kommande verksamhetsåret. Efter att ha varit studentrepresentant i arbetsgruppen för Kurswebbar har Love tagit ett stort ansvar i arbetet att utforma studentmallen för den nya lärplattformen Canvas.

Ledamot

Nicole Laszlo

Ansvarig för LS aktiva närvaro som både deltagare och värd vid OMSiS-möten (Ordförandekonventet för Medicine Studerande i Sverige) som hålls 2-3 ggr/termin. Nicole har tidigare erfarenhet från LS styrelse som ledamot med OMSiS-ansvar, och är för närvarande även studentrepresentant i temakollegium 1 och SVK.

d

Ledamot

William Lindström

Ansvarig för LS studentrepresentationvilket innebär att överse inventering, utlysning och tillsättande av lediga poster under vår- och hösttermin. Med detta innebär även att planera en utbildningskväll för nya studentrepresentanter. William är själv studentrepresentant i temakollegium 2.

Ledamot

Alexander Johansen

Ansvarig för LS marknadsföring och synlighet på sociala medier. Är dessutom vår alldeles egna in-house grafiker och fotograf! Alexander är studentrepresentant i Primärvården (PV), samt i Medicinska Föreningens Fullmäktige (FUM).

Ledamot

Kimia Dianat

Ansvarig för LS deltagande på AMEE, en europeisk årlig konferens i medicinsk pedagogik som i augusti 2019 hålls i Wien. Kimia är studentrepresentant i Professionell Utveckling (PU).

Ledamot

Hannah van Bunningen

Ansvarig för LS evenemang och infotillfällen. Fungerar även kontaktperson för de studiesociala projekt som faller inom ramen för LS organisation (Kollot, Medicinar-SM och LÄSK).
Hannah är studentrepresentant i temakollegium 1.

Bilder tagna av Alexander Johansen.

Vad innebär det att vara med i styrelsen?

Att vara med i styrelsen är roligt och en unik möjlighet att kunna påverka läkarutbildningen! Vi i styrelsen har ett övergripande ansvar att se till att aktuella utbildningsfrågor diskuteras och förs vidare till kollegier och kommittéer på läkarprogrammet som fattar beslut om dem. I dessa kommittéer och kollegier ser vi också till att det finns studentrepresentanter.

Dessutom har styrelsen både nationella och internationella samarbeten. Genom att så kallade OMSiS-möten anordnas får vi tillfälle att diskutera utbildningsfrågor med läkarstudenter från andra läkarprogram i Sverige. Vi följer också årligen med på AMEE, en internationell pedagogisk konferens.

Utöver detta fungerar styrelsen som Läkarsektionens ansikte utåt. Vi anordnar informationstillfällen om Läkarsektionen under terminerna, uppdaterar information om vårt arbete på hemsidan och Facebook, samt kallar regelbundet till sektionsmöten där alla läkarstudenter är välkomna. Har du frågor om styrelsearbetet är du alltid välkommen att kontakta oss i styrelsen.

Styrelsen kontaktas via mail till lakarsektionen@medicinskaforeningen.se. Varje enskild styrelsemedlem når du via mail till förnamn.efternamn@stud.ki.se

Styrelsemöten hösten 2019:

12 september

24 september 

14 oktober

31 oktober

18 november

3 december  

Lokal: Hus 75, KI Campus Solna. 

Samtliga möten kl 17.00 – 20.00